Pályázati felhívás - háziorvosi feladatok ellátására

palyazati felhivas haziorvos

Pályázati felhívás - háziorvosi feladatok ellátására

 

PÁLYÁZATI FELHIVÁS tartósan betöltetlen háziorvosi körzetben felnőtt háziorvosi feladatok ellátására

Marcaltő község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Marcaltői vegyes háziorvosi körzetben háziorvosi feladatok ellátására

Pályázati feltételek:

• büntetlen előélet,

• magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz,

• Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011.(XII.23.) Korm. rendeletben, a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Kormányrendeletben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000 (II.25.) EÜM rendelet 11.§-ában előírt előírt feltételek megléte

• érvényes orvosi nyilvántartási engedély

• Magyar Orvosi Kamarai tagság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  

• B kategóriás jogosítvány

• részletes szakmai önéletrajz

• iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata,

• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza azt is, hogy a pályázó foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt nem áll, (vagy annak megkérését igazoló dokumentum)

• vállalkozási formától függően az egyéni vállalkozói igazolvány, illetve cégbírósági bejegyzés ( 30 napnál nem régebbi cégkivonat)

• egészségügyi alkalmasságot igazoló irat másolati példánya,

• illetékes hatóság részéről kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak,

• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek

• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános ülésen történő tárgyalásához.

Ellátandó feladat leírása:

Vegyes háziorvosi praxis vállalkozási formában történő működtetése területi ellátási kötelezettséggel.

A feladatellátás helye: Marcaltő háziorvosi körzete (Marcaltő, Malomsok és Várkesző községek területe.)

  • Munkavégzés helyei:
  • Marcaltő háziorvosi rendelő (8532 Marcaltő, Kossuth u. 2.)
  • Marcaltő-Ihászpuszta háziorvosi rendelő (8531 Marcaltő, Ihászpuszta 4.)
  • Malomsok háziorvosi rendelő (8533 Malomsok, Fő tér 19.)
  • Várkesző háziorvosi rendelő ( 8523 Várkesző, Kossuth u. 36.)

A feladat-ellátási szerződés határozatlan időtartamra szól.

A vegyes háziorvosi praxis praxisjoga feladat-ellátási szerződés megkötése esetén térítésmentesen kerül átadásra a nyertes pályázó részére.

A háziorvosi körzet vegyes alapellátású (felnőtt korúak és gyermek), valamint az oktatási és nevelési intézmények (Kmety György Evangélikus Általános iskola és Óvoda Marcaltő) iskola- és ifjúságegészségügyi orvosi feladatok ellátása tartozik hozzá. A körzetben a védőnői szolgálat betöltött.


      Munkavégzés: Önkormányzati felújított, jól felszerelt korszerű háziorvosi rendelőkben történik, a rendelők fenntartási költségeit (közüzemi díjak, takarítás) a tulajdonos önkormányzatok biztosítják

-          szolgálati lakás biztosítása a háziorvosi székhely településen

-          szolgálati személygépkocsi biztosítása

-          Központi orvosi ügyeleti ellátás járási szinten önkormányzati Társulás útján kerül megoldásra, jelenleg külső cég megbízásával. A feladatellátás átalakítás alatt van, melyet követően az ügyeleti ellátásban való háziorvosi részvétel további egyeztetés tárgyát képezi.

          

Megye: Veszprém

Település: Marcaltő

Ellátandó lakosságszám (kártya): 1400

Ellátandó települések száma: Több település (Marcaltő, Malomsok, Várkesző)

Területi ellátási kötelezettséggel: Igen

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2021. június 01.

A feladatellátás kezdete:
A feladat-ellátási szerződés megkötését követően, az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral megkötött finanszírozási szerződés hatálybalépését követően azonnal.

Az önkormányzat a nyertes pályázóval a 2000. évi II. törvény 2/B. § (2) bekezdésében foglaltak alapján határozatlan időre feladat-ellátási szerződést köt, melyben a felek a működés, üzemeltetés feltételeit rögzítik.

Jogviszony jellege: Vállalkozási 

Kategória: Háziorvosi

Típusa: Vegyes

A pályázatok benyújtásának határideje, módja: 2021. április 30.

A pályázatot postai úton kell benyújtani Marcaltő község Önkormányzata polgármesterének címezve (8532 Marcaltő, Fő tér 13.). Kérjük a borítékon feltüntetni: „Háziorvosi pályázat”

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Marcaltő község Önkormányzatának Polgármestere Czupper András polgármester nyújt, személyesen a 8532 Marcaltő, Fő tér 13. sz. alatti hivatali helyiségben vagy a 20-949-0248-as telefonszámon

A pályázatok elbírálásának határideje: 2021. május 05.

A pályázatok elbírálására Marcaltő község Önkormányzatának Képviselő-testülete jogosult.

A képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázati felhívás megjelenik:

  • az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (AEEK) Országos Alapellátási Intézet (OALI) honlapján,
  • MOK internetes felületén
  • Marcaltő község hivatalos honlapján (www.marcalto.hu)

Csóti Közös Önkormányzat :

  • 1
  • 2

Várjuk Önt!

Településünk lakói nagyon igyekvő, a környezetükre igényes, rendkívül vendégszerető emberek. Ezt Ön is megtapasztalhatja, ha ellátogat hozzánk.

Czupper András

 

 

 

Magyar Falu Program logo web

 

Elérhetőségek

 
  +36 89 347 004
  +36 89 347 004
 8532 Marcaltő, Fő tér 13.

Kövessen minket a FB-on!

 

befektetes a kovobe